Regjistrohuni për Newsletter AFM Marubi
Lajme të përditësuar në lidhje me aktivitetet e AFM Marubi!
* = fusha e kërkuar

mundësuar nga MailChimp!

Kriteret dhe procedura

Kriteret e pranimit

Kriteret e pranimit

Sipas statusin tuaj (viti i diplomimit nga shkolla e mesme), fillimisht duhet të aplikoni online përmes platformës së Ministrisë https://ualbania.al/

Bazuar në Ligjin e Arsimit të Lartë 80/2015, në Statutin dhe rregulloren e Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi mbi kriteret e pranimit, me propozim të Drejtores Administrative dhe të Njësisë së Produksioneve, Këshilli Akademik i AFMM,

VENDOSI

I. Kriteri i parë është mesatarja minimale e vendosur sipas VKM për regjistrimet në programet e studimit në fushën e arteve në institucionet e Arsimit të Lartë.

Pranimi në AFMM bëhet në dy etapa.

II. Aplikimi për konkursin e pranimit në Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi bëhet me depozitimin e dosjes së aplikimit, e cila përmban:
  1. Formularin e regjistrimit në konkursin e pranimit të plotësuar dhe të firmosur
  2. një Curriculum Vitae
  3. Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me çertifikatën e notave; ose Dëftesën e shkollës së mesme të fituar jashtë vendit, të njehsuar dhe ekuivalentuar nga MASR në Shqipëri; ose dëftesë pjekurie të shkollës së mesme (kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme përpara vitit 2011); si edhe çertifikatën përkatëse, të lëshuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore;
  4. 2 fotografi,
  5. një kopje dokumenti identifikimi (letërnjoftim ose pasaportë),
  6. dhe në rast se ka, çertifikatë të gjuhës së huaj.
III. Mbas plotësimit të dosjes, kandidatët pranohen në konkursin e pranimit i cili zhvillohet në tre faza përpara komisionit të pranimit në AFMM:
  1. test për kulturën e përgjithshme (me gojë),
  2. test për kulturën kinematografike (me shkrim),
  3. një ushtrim fotografik me 3 foto/story.
  4. Gjithashtu testohet gjuha të cilën kandidati pretendon se zotëron, në rast mungese të çertifikatës.
Procedura 2022-2023

Procedura e aplikimit për Raundin e Parë, viti akademik 2022-2023, fillon në përputhje me urdhrin mes Qendrën e Shërbimeve Arsimore dhe Qendrën Ndërinstitucionale e Rrjetit Akademik Shqiptar

Që të keni akses në platformë, drejtohuni gjimnazit ku jeni diplomuar.

Për më shumë informacion mbi procedurën, shkoni te https://ualbania.al/

Lista e aplikantëve për Konkursin e Raundit të Parë do të publikohet më 5 gusht.
Konkursi i Raundit të Parë do të zhvillohet në javën e datës 22 gusht 2022.

Kujdes! Vetëm aplikantët brenda listës lejohen të marrin pjesë në konkurs.
Duhet të aplikoni në platformën e Ministrisë midis 29 Korrikut dhe 3 Gushtit 2022

Kalendar i Aplikimit universitar 2022: Kalendari_Aplikimit_2022_Ualbania

 

Prej vitit 2016, nga Ministria e Arsimit e Shqipërisë aplikohet një procedurë e re për aplikim në Institucionet e Arsimit të Lartë. Ju lutemi për procedurën e plotë referojuni faqeve zyrtare të internetit http://qsha.gov.al/http://www.arsimi.gov.al/ dhe https://ualbania.al/

Kandidatët duhet të plotësojnë formularët A1/A1Z në sekretarinë e shkollës së mesme ose në Drejtorinë Arsimore Rajonale, të cilat do të vendosin notën mesatare në sistemin online.

Nota mesatare do të llogaritet sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë.

Kandidatët që aplikojnë për t'u pranuar në programet e Studimit në fushën e Artit, si dhe kandidatët me origjinë Shqiptare nga Republika e Kosovës, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medveja dhe Bujanovci janë të përjashtuar nga detyrimi për të përmbushur kriterin e notës mesatare.

sq