Regjistrohuni për Newsletter AFM Marubi
Lajme të përditësuar në lidhje me aktivitetet e AFM Marubi!
* = fusha e kërkuar

mundësuar nga MailChimp!

Kriteret dhe procedura

Raundi i Parë i Aplikimeve 2021-2022

Sipas vendimit të Qendrës së Shërbimeve Arsimore e datës 22 Qershor dhe vendimit i përbashkët të datë 25 Qershor për kalendarin e aplikimeve:

Lista e Aplikanteve në Raundin e Parë, viti akademik 2021-2022, u publikua Lista e Raundit të Parë

Pasi të kenë verifikuar emrin në listAplikantët të kryen pagesën e tarifës së regjistrimit për konkurrim prej 5,000 (pesëmijë) Lekë, në bankë në një nga llogaritë e Orafilm Marubi me të dhënat si më poshtë

Union Bank (Leke): AL28 2141 1405 0111 1363 4502 0115

Raiffeisen Bank (Leke): AL11 2021 1013 0000 0000 7012 7150

Konkursi i Raundit të Parë do të zhvillohet me datë 25-27 Gusht.

Secili kandidat duhet të ketë patjetër me vete Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë).
Aplikantët do të tërheqin faturën tatimore për pagesën e regjistrimit në konkurs.

Procedura 2021-2022

Sipas vendimit të Qendrës së Shërbimeve Arsimore e datës 22 Qershor dhe vendimit i përbashkët të datë 25 Qershor për kalendarin e aplikimeve:

Procedura e aplikimeve për Raundin e Parë, viti akademik 2021-2022, fillon me 29 Korrik në Ualbania.al deri me 3 Gusht.

Që të keni akses në platformë, drejtohuni gjimnazit ku jeni diplomuar.

Për më shumë informacion mbi procedurën, shkoni te https://ualbania.al/

kalendari_aplikimit_2021

Kriteret e pranimit

Kriteret e pranimit

Bazuar në Ligjin e Arsimit të Lartë 80/2015, në Statutin dhe rregulloren e Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi mbi kriteret e pranimit, me propozim të Drejtores Administrative dhe të Njësisë së Produksioneve, Këshilli Akademik i AFMM,

VENDOSI

I. Kriteri i parë është mesatarja minimale e vendosur sipas VKM për regjistrimet në programet e studimit në fushën e arteve në institucionet e Arsimit të Lartë.

Pranimi në AFMM bëhet në dy etapa.

II. Aplikimi për konkursin e pranimit në Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi bëhet me depozitimin e dosjes së aplikimit, e cila përmban:
  1. Formularin e regjistrimit në konkursin e pranimit të plotësuar dhe të firmosur
  2. një Curriculum Vitae
  3. Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me çertifikatën e notave; ose Dëftesën e shkollës së mesme të fituar jashtë vendit, të njehsuar dhe ekuivalentuar nga MASR në Shqipëri; ose dëftesë pjekurie të shkollës së mesme (kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme përpara vitit 2011); si edhe çertifikatën përkatëse, të lëshuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore;
  4. 2 fotografi,
  5. një kopje dokumenti identifikimi (letërnjoftim ose pasaportë),
  6. dhe në rast se ka, çertifikatë të gjuhës së huaj.
III. Mbas plotësimit të dosjes, kandidatët pranohen në konkursin e pranimit i cili zhvillohet në tre faza përpara komisionit të pranimit në AFMM:
  1. test për kulturën e përgjithshme (me gojë),
  2. test për kulturën kinematografike (me shkrim),
  3. një ushtrim fotografik me 3 foto/story.
  4. Gjithashtu testohet gjuha të cilën kandidati pretendon se zotëron, në rast mungese të çertifikatës.

Që nga viti 2016, një procedurë e re për aplikim në Institucionet e Arsimit të Lartë zbatohet nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë së Shqipërisë. Ju lutemi, për procedurë të plotë, referojuni faqeve zyrtare në internet http://qsha.gov.al/ - http://www.arsimi.gov.al/ dhe https://ualbania.al/

Kandidatët duhet të plotësojnë formularët A1 / A1Z në sekretarinë e tyre të shkollës së mesme ose Drejtorinë Rajonale të Arsimit, e cila do të futë notën mesatare në sistemin online. Nota mesatare do të llogaritet sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë.
sq