Regjistrohuni për Newsletter AFM Marubi
Lajme të përditësuar në lidhje me aktivitetet e AFM Marubi!
* = fusha e kërkuar

mundësuar nga MailChimp!

Pranimi

Regjistrimet për Raundin e tretë të aplikimeve 2022-2023

Sipas Kalendar i Aplikimit universitar 2022-2023:

Aplikantët në raundin e tretë të regjistrimit, viti akademik 2022-2023, dhe pas pjesëmarrjes në konkurs, duhet të kontrollojnë nëse janë të pranueshëm në këtë listë: Rezultatet Konkurs pranime 2022_R3

Procesi i regjistrimit për raundin e tretë të aplikantëve fillon në datë 28 tetor, ora 09:00, duke paraqitur dokumentet e mëposhtme:

 • Diploma e Maturës, me nota
 • Dy fotografi personale

Aplikantët e tjerë, të cilët janë të regjistruar në platformën UAlbania, duhet të paraqiten drejtpërdrejt tek sekretaria e Akademisë Marubi për konkurim dhe proces aplikimi deri më 8 nëntor 2022.

Pas 8 Nëntorit, asnjë regjistrim nuk do të pranohet.

Për kandidatët nga trojet

Për kandidatët nga Republika e Kosovës, me origjinë shqiptarë nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, aplikimi në programin “Bachelor në Film dhe Media” me profil Regji, ose Skenar, ose Kamera, ose Montazh

Kandidatët të paraqesin në sekretarinë e AFMM-së, dokumentat si më poshtë deri me datë 13 Shtator 2022:

 1. Formular aplikimi (për t’u plotësuar në sekretarinë)
 2. Dokumenti i lëshuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore që vërteton se diploma e arsimit të mesëm është njohur, të shoqëruar me fotokopjen e diplomës/dëftesës dhe listës së notave.
 3. Fotokopja e dokumentit të identifikimit
 4. dy fotografi.

Konkursi i pranimit për kandidatët nga trojet do të zhvillohet me datë 16 Shtator 2022.

 

Për procedurën e njësimit të Diplomës së Shkollës së mesme, sipas informacionin e publikuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore në Shqipëri, dhe formulari aplikimi.

Për më shumë informacion paraqituni pranë Akademisë Marubi (Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.78, Kinostudio, në krah të Ministrisë së Kulturës) çdo ditë 09:00-15:30. Ose n’a kontaktoni përmes emaili info@afmm.edu.al, dhe rrjetet social Instagram dhe Facebook.

Procedura 2022-2023

Procedura e aplikimit për vitin akademik 2022-2023, në përputhje me urdhrin mes Qendrën e Shërbimeve Arsimore dhe Qendrën Ndërinstitucionale e Rrjetit Akademik Shqiptar

Aplikimi online për raundin e tretë do të jetë nga data 19 deri më 21 tetor.

Që të keni akses në platformë, drejtohuni gjimnazit ku jeni diplomuar.

Për më shumë informacion mbi procedurën, shkoni te https://ualbania.al/

Kujdes! Vetëm aplikantët brenda listës lejohen të marrin pjesë në konkurs.

Kalendar i Aplikimit universitar 2022: Kalendari_Aplikimit_2022_Ualbania

 

Kriteret e pranimit

Kriteret e pranimit

Sipas statusit tuaj (viti i diplomimit nga shkolla e mesme), fillimisht duhet të aplikoni online përmes platformës së Ministrisë https://ualbania.al/

Bazuar në Ligjin e Arsimit të Lartë 80/2015, në Statutin dhe rregulloren e Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi mbi kriteret e pranimit, me propozim të Drejtores Administrative dhe të Njësisë së Produksioneve, Këshilli Akademik i AFMM,

VENDOSI

I. Kriteri i parë është mesatarja minimale e vendosur sipas VKM për regjistrimet në programet e studimit në fushën e arteve në institucionet e Arsimit të Lartë.

Pranimi në AFMM bëhet në dy etapa.

II. Aplikimi për konkursin e pranimit në Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi bëhet me depozitimin e dosjes së aplikimit, e cila përmban:
 1. Formularin e regjistrimit në konkursin e pranimit të plotësuar dhe të firmosur
 2. një Curriculum Vitae
 3. Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me çertifikatën e notave; ose Dëftesën e shkollës së mesme të fituar jashtë vendit, të njehsuar dhe ekuivalentuar nga MASR në Shqipëri; ose dëftesë pjekurie të shkollës së mesme (kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme përpara vitit 2011); si edhe çertifikatën përkatëse, të lëshuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore;
 4. 2 fotografi,
 5. një kopje dokumenti identifikimi (letërnjoftim ose pasaportë),
 6. dhe në rast se ka, çertifikatë të gjuhës së huaj.
III. Mbas plotësimit të dosjes, kandidatët pranohen në konkursin e pranimit i cili zhvillohet në tre faza përpara komisionit të pranimit në AFMM:
 1. test për kulturën e përgjithshme (me gojë),
 2. test për kulturën kinematografike (me shkrim),
 3. një ushtrim fotografik me 3 foto/story.
 4. Gjithashtu testohet gjuha të cilën kandidati pretendon se zotëron, në rast mungese të çertifikatës.
Fees / Tarifa e Studimit

Pagesa e regjistrimit për konkurrim : 5.000 Leke

Tarifa e studimit, në ngarkim të Studentit – Studentës :

Viti I = 1900€ në vit (950€ semestri)

Viti II = 2000€ në vit (1000€ semestri)

Viti III = 2000€ në vit (1000€ semestri)

Duke nisur që nga viti akademik 2018-2019, tarifa e studimeve në AFMM janë përgjysmuar falë mbështetjes nga Qeveria Shqiptare.

Tarifa vjetore shlyhet në 2 këste, në fillim të çdo semestri, dhe deri me 31 Tetor për semestri 1, dhe deri me 30 Mars për semestrin 2.

Pagesat janë ekskluzivisht vetëm semestrale. Pagesat për vitin e plotë akademik apo për të tre vitet bashkë janë të ndaluara formalisht në AFMM.

Prej vitit 2016, nga Ministria e Arsimit e Shqipërisë aplikohet një procedurë e re për aplikim në Institucionet e Arsimit të Lartë. Ju lutemi për procedurën e plotë referojuni faqeve zyrtare të internetit http://qsha.gov.al/http://www.arsimi.gov.al/ dhe https://ualbania.al/

Kandidatët duhet të plotësojnë formularët A1/A1Z në sekretarinë e shkollës së mesme ose në Drejtorinë Arsimore Rajonale, të cilat do të vendosin notën mesatare në sistemin online.

Nota mesatare do të llogaritet sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë.

Kandidatët që aplikojnë për t'u pranuar në programet e Studimit në fushën e Artit, si dhe kandidatët me origjinë Shqiptare nga Republika e Kosovës, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medveja dhe Bujanovci janë të përjashtuar nga detyrimi për të përmbushur kriterin e notës mesatare.

sq