Regjistrohuni për Newsletter AFM Marubi
Lajme të përditësuar në lidhje me aktivitetet e AFM Marubi!
* = fusha e kërkuar

mundësuar nga MailChimp!

Pranimi

Raundi i trerë i Fituesve të konkursit 2021-2022

Sipas vendimit të komisionit më 18 Tetor 2021:

Publikohet lista e fituesve të Konkursit të Raundit të Tretë, viti akademik 2021-2022: Rezultatet Konkurs pranime 2021_R3_web

Fituesit duhet të regjistrohen pranë sekretarisë të Akademisë Marubi nga dt 21 Tetor deri me 26 Tetor 2021, midis orës 09:30-15:00.

Raund i Tretë i Aplikimeve 2021-2022

Lista e aplikantëve për Raundin e Tretë të Regjistrimeve, Viti akademik 2021-2022, mund të konsultohet këtu: AFMM_Film_dhe_Media-R3-Lista e Aplikantëve-web

Pas verifikimit të numrit të tyre të identitetit në listë, Aplikantët do të duhet të paguajnë tarifën e konkursit prej 5.000 lekë (pesë mijë lekë) në një nga llogaritë bankare ORAFILM-MARUBI si më poshtë:

Union Bank (Leke): AL28 2141 1405 0111 1363 4502 0115

Raiffeisen Bank (Leke): AL11 2021 1013 0000 0000 7012 7150

Konkursi i raundit të Tretë do të zhvillohet në 18 Tetor, ora 12:00.

Secili kandidat duhet të ketë patjetër me vete Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë).
Aplikantët do të tërheqin faturën tatimore për pagesën e regjistrimit në konkurs.

Raundi i dytë i fituesve të konkursit 2021-2022

Sipas vendimit të komisionit më 24 shtator 2021:

Publikohet lista e fituesve të Konkursit të Raundit të Dytë, Viti akademik 2021-2022: Rezultatet Konkurs pranime 2021_R2

Fituesit duhet të regjistrohen pranë sekretarisë të Akademisë Marubi nga dt 30 Shtator deri me 9 Tetor 2021, midis orës 10:00-15:00.

Raund i Dytë i Aplikimeve 2021-2022

Lista e aplikantëve për Raundin e Dytë të Regjistrimieve, Viti akademik 2021-2022, është këtu: Lista Raundi 2_web

Pas verifikimit të numrit të tyre të identitetit në listë, Aplikantët do të duhet të paguajnë tarifën e konkursit prej 5.000 lekë (pesë mijë lekë) në një nga llogaritë bankare ORAFILM-MARUBI si më poshtë:

Union Bank (Leke): AL28 2141 1405 0111 1363 4502 0115

Raiffeisen Bank (Leke): AL11 2021 1013 0000 0000 7012 7150

Konkursi i raundit të dytë do të zhvillohet në 23-24 Shtator, duke filluar nga ora 14:00.

Secili kandidat duhet të ketë patjetër me vete Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë).
Aplikantët do të tërheqin faturën tatimore për pagesën e regjistrimit në konkurs.

Raundi i parë i Fituesve të konkursit 2021-2022

Sipas vendimit të komisionit

Publikohet lista e fituesve të Konkursit të Raundit të Parë, viti akademik 2021-2022: Fituesit e R1 AFMM 2021

Raundi i parë i aplikimeve 2021-2022

Sipas vendimit të Qendrës së Shërbimeve Arsimore e datës 22 Qershor dhe vendimit i përbashkët të datë 25 Qershor për kalendarin e aplikimeve:

Lista e Aplikanteve në Raundin e Parë, viti akademik 2021-2022, u publikua Lista e Raundit të Parë

Pasi të kenë verifikuar emrin në listAplikantët të kryen pagesën e tarifës së regjistrimit për konkurrim prej 5,000 (pesëmijë) Lekë, në bankë në një nga llogaritë e Orafilm Marubi me të dhënat si më poshtë

Union Bank (Leke): AL28 2141 1405 0111 1363 4502 0115

Raiffeisen Bank (Leke): AL11 2021 1013 0000 0000 7012 7150

Konkursi i Raundit të Parë do të zhvillohet me datë 25-27 Gusht.

Secili kandidat duhet të ketë patjetër me vete Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë).
Aplikantët do të tërheqin faturën tatimore për pagesën e regjistrimit në konkurs.

Sipas vendimit të Qendrës së Shërbimeve Arsimore e datës 22 Qershor dhe vendimit i përbashkët të datë 25 Qershor për kalendarin e aplikimeve:

Lista e Aplikanteve në Raundin e Parë, viti akademik 2021-2022, u publikua Lista e Raundit të Parë

Pasi të kenë verifikuar emrin në listAplikantët të kryen pagesën e tarifës së regjistrimit për konkurrim prej 5,000 (pesëmijë) Lekë, në bankë në një nga llogaritë e Orafilm Marubi me të dhënat si më poshtë

Union Bank (Leke): AL28 2141 1405 0111 1363 4502 0115

Raiffeisen Bank (Leke): AL11 2021 1013 0000 0000 7012 7150

Konkursi i Raundit të Parë do të zhvillohet me datë 25-27 Gusht.

Secili kandidat duhet të ketë patjetër me vete Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë).
Aplikantët do të tërheqin faturën tatimore për pagesën e regjistrimit në konkurs.

Procedura 2021-2022

Sipas vendimit të Qendrës së Shërbimeve Arsimore e datës 22 Qershor dhe vendimit i përbashkët të datë 25 Qershor për kalendarin e aplikimeve:

Procedura e aplikimeve për Raundin e Parë, viti akademik 2021-2022, fillon me 29 Korrik në Ualbania.al deri me 3 Gusht.

Që të keni akses në platformë, drejtohuni gjimnazit ku jeni diplomuar.

Për më shumë informacion mbi procedurën, shkoni te https://ualbania.al/

kalendari_aplikimit_2021

Kriteret e pranimit

Kriteret e pranimit

Bazuar në Ligjin e Arsimit të Lartë 80/2015, në Statutin dhe rregulloren e Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi mbi kriteret e pranimit, me propozim të Drejtores Administrative dhe të Njësisë së Produksioneve, Këshilli Akademik i AFMM,

VENDOSI

I. Kriteri i parë është mesatarja minimale e vendosur sipas VKM për regjistrimet në programet e studimit në fushën e arteve në institucionet e Arsimit të Lartë.

Pranimi në AFMM bëhet në dy etapa.

II. Aplikimi për konkursin e pranimit në Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi bëhet me depozitimin e dosjes së aplikimit, e cila përmban:
 1. Formularin e regjistrimit në konkursin e pranimit të plotësuar dhe të firmosur
 2. një Curriculum Vitae
 3. Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me çertifikatën e notave; ose Dëftesën e shkollës së mesme të fituar jashtë vendit, të njehsuar dhe ekuivalentuar nga MASR në Shqipëri; ose dëftesë pjekurie të shkollës së mesme (kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme përpara vitit 2011); si edhe çertifikatën përkatëse, të lëshuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore;
 4. 2 fotografi,
 5. një kopje dokumenti identifikimi (letërnjoftim ose pasaportë),
 6. dhe në rast se ka, çertifikatë të gjuhës së huaj.
III. Mbas plotësimit të dosjes, kandidatët pranohen në konkursin e pranimit i cili zhvillohet në tre faza përpara komisionit të pranimit në AFMM:
 1. test për kulturën e përgjithshme (me gojë),
 2. test për kulturën kinematografike (me shkrim),
 3. një ushtrim fotografik me 3 foto/story.
 4. Gjithashtu testohet gjuha të cilën kandidati pretendon se zotëron, në rast mungese të çertifikatës.
Për kandidatët nga trojet

Për kandidatët nga Republika e Kosovës, me origjinë shqiptarë nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, aplikimi në programin “Bachelor në Film dhe Media” me profil Regji, ose Skenar, ose Kamera, ose Montazh

Kandidatët të paraqesin në sekretarinë e AFMM-së, dokumentat si më poshtë:

 1. Formular aplikimi (për t’u plotësuar në sekretarinë)
 2. Dokumenti i lëshuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore që vërteton se diploma e arsimit të mesëm është njohur, të shoqëruar me fotokopjen e diplomës/dëftesës dhe listës së notave.
 3. Fotokopja e dokumentit të identifikimit
 4. dy fotografi.

 

 

Për procedurën e njësimit të Diplomës së Shkollës së mesme, sipas informacionin e publikuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore në Shqipëri, dhe formulari aplikimi.

Për më shumë informacion paraqituni pranë Akademisë Marubi (Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.78, Kinostudio, në krah të Ministrisë së Kulturës) çdo ditë 09:00-15:30. Ose n’a kontaktoni përmes emaili info@afmm.edu.al, dhe rrjetet social Instagram dhe Facebook.

Fees / Tarifa e Studimit

Pagesa e regjistrimit për konkurrim : 5.000 Leke

Tarifa e studimit, në ngarkim të Studentit – Studentës :

Viti I = 1900€ në vit (950€ semestri)

Viti II = 2000€ në vit (1000€ semestri)

Viti III = 2000€ në vit (1000€ semestri)

Duke nisur që nga viti akademik 2018-2019, tarifa e studimeve në AFMM janë përgjysmuar falë mbështetjes nga Qeveria Shqiptare.

Tarifa vjetore shlyhet në 2 këste, në fillim të çdo semestri, dhe deri me 31 Tetor për semestri 1, dhe deri me 30 Mars për semestrin 2.

Pagesat janë ekskluzivisht vetëm semestrale. Pagesat për vitin e plotë akademik apo për të tre vitet bashkë janë të ndaluara formalisht në AFMM.

Që nga viti 2016, një procedurë e re për aplikim në Institucionet e Arsimit të Lartë zbatohet nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë së Shqipërisë. Ju lutemi, për procedurë të plotë, referojuni faqeve zyrtare në internet http://qsha.gov.al/ - http://www.arsimi.gov.al/ dhe https://ualbania.al/

Kandidatët duhet të plotësojnë formularët A1 / A1Z në sekretarinë e tyre të shkollës së mesme ose Drejtorinë Rajonale të Arsimit, e cila do të futë notën mesatare në sistemin online. Nota mesatare do të llogaritet sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë.
sq