Regjistrohuni për Newsletter AFM Marubi
Lajme të përditësuar në lidhje me aktivitetet e AFM Marubi!
* = fusha e kërkuar

mundësuar nga MailChimp!

Pranimi

Raundi i tretë i aplikimeve 2023-2024

Kandidatët për Raundin e Tretë për vitin akademik 2023-2024

 • Aplikimet në raundin e tretë do të kryejnë nga datat 4 me 10 Tetor 2023 në platformën UAlbania

Konkursi i Raundit të tretë do të zhvillohet në ato ditë
Në ditën e konkursit, aplikantët të kenë me vete dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë).

Mbas kryerjes së pagesës, kandidati do të tërheqë pranë zyrës së financës së AFMM faturën tatimore.
Për më shumë informacion mbi procedurën, klikoni në https://ualbania.al/

Nëse keni pyetje të tjera, mos hezitoni të na kontaktoni (069 20 79 517 – info@afmm.edu.al) dhe mund të na vizitoni në ambjentet tona në Kinostudio.

Kalendar i aplikimeve 2023-2024 mund të konsulltohet në: https://ualbania.al/theme/files/Kalendari_Aplikimit_2023_Ualbania.pdf

 

Raundi i dytë i aplikimeve 2023-2024

Lista e aplikantëve në Raundin e Dytë për vitin akademik 2023-2024, mund të konsulltohet në këtë link: RAUNDI 2_APLIKIMET_konkurs_Film_dhe_Media

Pas verifikimit të numër ID të Maturës në list, aplikantët duhet:
 • të paraqiten në Sekretarinë e Akademisë Marubi,
 • të plotësojnë formularin e regjistrimit për konkursin,
 • të kryejnë pagesën e tarifës së regjistrimit për konkurrim prej 5,000 (pesëmijë) Lekë, pagesë e cila duhet kryer në bankë në një nga llogaritë e Orafilm Marubi me të dhënat si më poshtë:
  Union Bank (Leke): AL28 2141 1405 0111 1363 4502 0115
  Raiffeisen Bank (Leke): AL11 2021 1013 0000 0000 7012 7150

Konkursi i Raundit të dytë do të zhvillohet në dt 20-21 Shtator 2023.
Në ditën e konkursit, aplikantët të kenë me vete dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë).

Mbas kryerjes së pagesës, kandidati do të tërheqë pranë zyrës së financës së AFMM faturën tatimore.
Për më shumë informacion mbi procedurën, klikoni në https://ualbania.al/

Nëse keni pyetje të tjera, mos hezitoni të na kontaktoni (069 20 79 517 – info@afmm.edu.al) dhe mund të na vizitoni në ambjentet tona në Kinostudio.

Kalendar i aplikimeve 2023-2024 mund të konsulltohet në: https://ualbania.al/theme/files/Kalendari_Aplikimit_2023_Ualbania.pdf

 

Rezultati i Raundit parë të pranimeve 2023-2024
Publikohet rezultati i konkursit në Raundin e parë të pranimeve për vitin akademik 2023-2024:
Kandidatët të cilët janë shpallur fitues në konkursit e Raundit të Parë,
në datat 29 gusht deri 11 shtator 2023, të kryejnë procesin e regjistrimit në Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi,
duke dorëzuar dokumentacionin përkatës, në sekretarinë e AFMM-së:
a) Dokumenti i identifikimit (origjinal dhe kryhet fotokopje në sekretari);
b) Kopje të njehsuar me origjinalin të diplomës së maturës shtetërore/dëftesës së pjekurisë ose të një diplome studimi të fituar jashtë vendit dhe të njehsuar nga QSHA, së bashku me certifikatën përkatëse të notave;
c) Deklaratën e cila plotësohet nga kandidati në sekretarinë në momentin e regjistrimit;
d) Dy fotografi format ID.
Pas verifikimit të dokumentacionit, nga ana e sekretarisë, ne prani të kandidatit kryhet regjistrimi online ne Portalin U-Albania.
Në fund të procedurës, kandidati dhe punonjësi i sekretarisë firmosin në dy kope formularin e printuar nga sistemi, një prej të cilave i jepet kandidatit.
Raundi i parë i aplikimeve 2023-2024

Lista e aplikantëve në Raundin e Parë për vitin akademik 2023-2024, mund të konsulltohet në këtë link: RAUNDI 1_APLIKIMET_konkurs_Film_dhe_Media

Pas verifikimit të numër ID të Maturës në list, aplikantët duhet:
 • të paraqiten në Sekretarinë e Akademisë Marubi,
 • të plotësojnë formularin e regjistrimit për konkursin,
 • të kryejnë pagesën e tarifës së regjistrimit për konkurrim prej 5,000 (pesëmijë) Lekë, pagesë e cila duhet kryer në bankë në një nga llogaritë e Orafilm Marubi me të dhënat si më poshtë:
  Union Bank (Leke): AL28 2141 1405 0111 1363 4502 0115
  Raiffeisen Bank (Leke): AL11 2021 1013 0000 0000 7012 7150

Konkursi i Raundit të parë do të zhvillohet javën e 21 Gusht 2023.
Në ditën e konkursit, aplikantët të kenë me vete dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë).

Mbas kryerjes së pagesës, kandidati do të tërheqë pranë zyrës së financës së AFMM faturën tatimore.
Për më shumë informacion mbi procedurën, klikoni në https://ualbania.al/

Nëse keni pyetje të tjera, mos hezitoni të na kontaktoni (069 20 79 517 – info@afmm.edu.al) dhe mund të na vizitoni në ambjentet tona në Kinostudio.

Kalendar i aplikimeve 2023-2024 mund të konsulltohet në: https://ualbania.al/theme/files/Kalendari_Aplikimit_2023_Ualbania.pdf

 

Kriteret e pranimit

Kriteret e pranimit

Sipas statusin tuaj (viti i diplomimit nga shkolla e mesme), fillimisht duhet të aplikoni online përmes platformës së Ministrisë https://ualbania.al/

Bazuar në Ligjin e Arsimit të Lartë 80/2015, në Statutin dhe rregulloren e Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi mbi kriteret e pranimit, me propozim të Drejtores Administrative dhe të Njësisë së Produksioneve, Këshilli Akademik i AFMM,

VENDOSI

I. Kriteri i parë është mesatarja minimale e vendosur sipas VKM për regjistrimet në programet e studimit në fushën e arteve në institucionet e Arsimit të Lartë.

Pranimi në AFMM bëhet në dy etapa.

II. Aplikimi për konkursin e pranimit në Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi bëhet me depozitimin e dosjes së aplikimit, e cila përmban:
 1. Formularin e regjistrimit në konkursin e pranimit të plotësuar dhe të firmosur
 2. një Curriculum Vitae
 3. Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me çertifikatën e notave; ose Dëftesën e shkollës së mesme të fituar jashtë vendit, të njehsuar dhe ekuivalentuar nga MASR në Shqipëri; ose dëftesë pjekurie të shkollës së mesme (kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme përpara vitit 2011); si edhe çertifikatën përkatëse, të lëshuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore;
 4. 2 fotografi,
 5. një kopje dokumenti identifikimi (letërnjoftim ose pasaportë),
 6. dhe në rast se ka, çertifikatë të gjuhës së huaj.
III. Mbas plotësimit të dosjes, kandidatët pranohen në konkursin e pranimit i cili zhvillohet në tre faza përpara komisionit të pranimit në AFMM:
 1. test për kulturën e përgjithshme (me gojë),
 2. test për kulturën kinematografike (me shkrim),
 3. një ushtrim fotografik me 3 foto/story.
 4. Gjithashtu testohet gjuha të cilën kandidati pretendon se zotëron, në rast mungese të çertifikatës.
Procedura 2023-2024

Sipas vendimit ndërmjet Qendrës së Shërbimeve Arsimore dhe Qendrës Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar,
Raundi i parë i aplikimeve do të bëhet në https://ualbania.al/ nga data 29 korrik deri më 3 gusht 2023.

Lista e aplikantëve do të publikohet këtu në faqen e internetit dhe në profilet e mediave sociale të AFMM-së më datë 6 gusht 2023.

Konkursi do të zhvillohet ndërmjet 21 dhe 23 gusht 2023. Kujdes! Vetëm aplikantët brenda listës lejohen të marrin pjesë në konkurs.

Për të pasur akses në platformë U Albania, drejtohuni gjimnazit ku jeni diplomuar.

Për më shumë informacion mbi procedurën, shkoni te https://ualbania.al/

Kalendar i Aplikimit universitar 2023-2024: https://ualbania.al/theme/files/Kalendari_Aplikimit_2023_Ualbania.pdf

 

Për kandidatët nga trojet

Për kandidatët nga Republika e Kosovës, me origjinë shqiptarë nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, aplikimi në programin “Bachelor në Film dhe Media” me profil Regji, ose Skenar, ose Kamera, ose Montazh

Kandidatët të paraqesin në sekretarinë e AFMM-së, dokumentat si më poshtë nga data 2 deri me datë 13 Shtator 2023:

 1. Formular aplikimi (për t’u plotësuar në sekretarinë)
 2. Dokumenti i lëshuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore që vërteton se diploma e arsimit të mesëm është njohur, të shoqëruar me fotokopjen e diplomës/dëftesës dhe listës së notave.
 3. Fotokopja e dokumentit të identifikimit
 4. dy fotografi.

Konkursi i pranimit për kandidatët nga trojet do të zhvillohet me datë 16 Shtator 2023.

 

Për procedurën e njësimit të Diplomës së Shkollës së mesme, sipas informacionin e publikuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore në Shqipëri, dhe formulari aplikimi.

Për më shumë informacion paraqituni pranë Akademisë Marubi (Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.78, Kinostudio, në krah të Ministrisë së Kulturës) çdo ditë 09:00-15:30. Ose n’a kontaktoni përmes emaili info@afmm.edu.al, dhe rrjetet social Instagram dhe Facebook.

Fees / Tarifa e Studimit

Pagesa e regjistrimit për konkurrim : 5.000 Leke

Tarifa e studimit, në ngarkim të Studentit – Studentës :

Viti I = 1900€ në vit (950€ semestri)

Viti II = 2000€ në vit (1000€ semestri)

Viti III = 2000€ në vit (1000€ semestri)

Duke nisur që nga viti akademik 2018-2019, tarifa e studimeve në AFMM janë përgjysmuar falë mbështetjes nga Qeveria Shqiptare.

Tarifa vjetore shlyhet në 2 këste, në fillim të çdo semestri, dhe deri me 31 Tetor për semestri 1, dhe deri me 30 Mars për semestrin 2.

Pagesat janë ekskluzivisht vetëm semestrale. Pagesat për vitin e plotë akademik apo për të tre vitet bashkë janë të ndaluara formalisht në AFMM.

Prej vitit 2016, nga Ministria e Arsimit e Shqipërisë aplikohet një procedurë e re për aplikim në Institucionet e Arsimit të Lartë. Ju lutemi për procedurën e plotë referojuni faqeve zyrtare të internetit http://qsha.gov.al/http://www.arsimi.gov.al/ dhe https://ualbania.al/

Kandidatët duhet të plotësojnë formularët A1/A1Z në sekretarinë e shkollës së mesme ose në Drejtorinë Arsimore Rajonale, të cilat do të vendosin notën mesatare në sistemin online.

Nota mesatare do të llogaritet sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë.

Kandidatët që aplikojnë për t'u pranuar në programet e Studimit në fushën e Artit, si dhe kandidatët me origjinë Shqiptare nga Republika e Kosovës, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medveja dhe Bujanovci janë të përjashtuar nga detyrimi për të përmbushur kriterin e notës mesatare.

sq