Sign up for AFM Marubi Newsletter
News and updates about AFM Marubi's activities !
* = required field

powered by MailChimp!

Thirrje e hapur për kampin e filmit dokumentar

Thirrje e hapur për kampin e filmit dokumentar

Thirrje e hapur për kampin e filmit dokumentar

DocuSprouts (Embrione Dokumentaristësh), 2019

             

MakeDox nga Shkupi, Maqedoni e Veriut, në bashkëpunim me Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi nga Tirana, Shqipëri dhe Free Zone Film Festival nga Beogradi, Serbi, kërkojnë Embrione Dokumentaristësh me moshë 18 vjeçare të cilën do të donin të merrnin pjesë në kampin e filmit dokumentar kreativ Embrione Dokumentaristësh 2019.
Sivjet, kemi vendosur t’i bashkohemi Makedox-it në këtë aktivitet ndërkufitar duke bashkuar pjesë të rajonit të Ballkanit përmes punës kreative të të rinjve nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Serbia. Dy gjenerata të Embrione Dokumentaristësh janë tashmë pas Makedox.

Jeni 18 vjeç ? Si të aplikoni?

Na dërgoni një video (në çdo format, maksimumi 5 minuta) dhe prezantohuni duke ju përgjigjur disa prej pyetjeve të mëposhtme në Anglisht:
 1. Si i ikni realitetit kur nuk jeni duke ëndëruar?
 2. Cila kafshë apo bimë do të ishit nëse mund të zgjidhnit?
 3. Na treagoni kujtimin tuaj të parë.
 4. Nëse takoni një gomar që flet, çfarë mendoni se do t’ju thoshte dhe pse?
 5. Cilin dokumentar e gjeni më mbresëlënës?
 6. Çfarë historie doni të tregoni dhe çfarë e bën atë histori të ndryshme nga të tjerat?
 7. Na tregoni një “fakt gazmor” mbi veten tuaj.
 8. Si do të ndjeheshit dhe çfarë do të krijonit nëse do të iknit nga zona juaj e rehatisë dhe nuk do të kishit qasje në internet për një javë?
Dërgoni videon tuaj tek info@afmm.edu.al përmes WeTransfer. Nëse mundeni, ngarkoni dhe mbroni me fjalëkalim videon në YouTube ose Vimeo dhe na dërgoni lidhjen (link) dhe fjalëkalimin.

VINI RE:

EXTENDED DEADLINE deri më 27 Qershor 2019 dhe rezultatet do të lajmërohen deri më 29 Qershor 2019. Lutemi, kini parasysh se një javë pas lajmërimit të rezultateve, do ju duhet të paketoni çantat e udhëtimit dhe të merrni pasaportën tuaj të vlefshme që të merrni pjesë në kamp.
Kampi i filmit dokumentar DocuSprouts do të mbahet gjatë *Kinemasë në Udhëtim të MakeDox dhe do të zgjasë 7 ditë (5-11 Korrik 2019). Në kamp, pjesëmarrësit do të shohin nga afër në fushën e filmit dokumentar përmes njohurive dhe aftësive të anëtarëve të MakeDox, nga pedagogë të Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi dhe të tjerë miqve të huaj të MakeDox të cilët janë profesionistë të mirënjohur të dokumentarit. Ne po kërkojmë të rinj të cilët janë të lirë e mjaftueshëm të fortë për të që të shprehin veten në mënyrë krijuese, të gatshëm për tu përfshirë në një aventurë të paharueshme. Gjatë kohës në kamp, do t’ju ndihmojmë të zhvilloni idetë tuaja për filma dokumentarë. Nëse yjet tona përputhen, tre nga numri total i ideve do të bëhen filma dokumentarë gjatë vitit që vjen.

Pjesëmarrja në kamp është pa pagesë.

Kostot e udhëtimit, akomodimit dhe ushqimit janë të mbuluara, gjithsesi, mbani parasysh se akomodimi në *Kinemasë në Udhëtim nuk është një hotel me pesë yje por një eksperiencë unike e ndarë me ekipin e MakeDox, nganjëherë dhe në qiell të hapur në qiellin me yje.
Nëse keni pyetje, mos hezitoni të na shkruani në info@afmm.edu.al
*Kinemaja në Udhëtim është një pjesë përbërëse e MakeDox që ndodh në zonat rurale të Maqedonisë së Veriut. Sivjet, Kinemaja do të vizitojë fshatrat e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë që ndodhen përreth Liqejve të Ohrit dhe të Prespës.
Gjenerata e re e DocuSprouts 2019 sigurohet dhe mbështetet nga Western Balkan Fund, në partneritet me MakeDox nga Shkupi, Maqedoni e Veriut, Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi nga Tirana, Shqipëri dhe Free Zone Film Festival nga Beogradi, Serbi.

Open call for documentary film camp DocuSprouts, 2019

                     

MakeDox from Skopje, North Macedonia, in collaboration with the Academy of Film and Multimedia Marubi from Tirana, Albania and the Free Zone Film Festival from Belgrade, Serbia, is looking for fresh DocuSprouts at the age of 18 who would like to take part in this year’s creative documentary film camp DocuSprouts 2019.

This year, we decided to join Makedox in the activity, cross borders and merge parts of the Balkan region through the creative work of youngsters from North Macedonia, Albania and Serbia. Two Macedonian generations of DocuSprouts are already behind Makedox.

How to apply?

Send us a video (any format, 5 min. max) and introduce yourself by answering some of the following questions in English:

 1. How do you escape reality when you are not dreaming?
 2. Which animal or plant would you be if you could choose?
 3. Tell us your first memory.
 4. If you would meet a donkey that talks, what do you think it would tell you and why?
 5. Which documentary do you find most impressive why?
 6. What story do you want to tell and what makes it different from the rest?
 7. Tell us a ‘fun fact’ about yourself
 8. How would you feel and what would you create if you escaped your comfort zone and had no internet access for a week?

Send your video to info@afmm.edu.al through WeTransfer. If possible, upload and password protect the video on YouTube or VIMEO and send us the link and the password.

IMPORTANT:  The call is open till June 23, 2019 and the results will be announced till June 25, 2019. Please have in mind that a week after the announced results, you will need to pack your bags, and get your valid passport to participate in the camp.

EXTENDED DEADLINE The call is open till June 27, 2019 and the results will be announced till June 29, 2019.

The documentary film camp DocuSprouts will be held during the MakeDox *Travelling Cinema and it will last 7 days (July 5- 11, 2019). At the camp, the participants will take a close look at the realm of documentary films through the knowledge and skills of the members of MakeDox, the professors from the Academy of Film and Multimedia Marubi and other foreign friends of MakeDox who are well-established docu-professionals. We are looking for young people who are free and brave enough to express themselves creatively, being ready to step into an unforgettable adventure. During the time at the camp, we will help you develop your ideas for documentary films. If our stars align, three of the total number of ideas will become documentaries in the following year.

The participation in the camp is free. The costs for traveling, accommodation and food are covered, however, please have in mind that the accommodation at the *Travelling Cinema is not a five-star hotel but a unique experience shared with the team of MakeDox, at times even in the open air under a starry sky.

If you have any questions, don’t hesitate to write us at info@afmm.edu.al

*The Travelling Cinema is an integral part of MakeDox that takes place in the rural areas of North Macedonia. This year, the Cinema will visit the villages of North Macedonia and Albania located around Ohrid and Prespa Lakes.

The new generation of DocuSprouts 2019 is provided and supported by the Western Balkan Fund, in partnership with the Academy of Film and Multimedia Marubi from Tirana, Albania and the Free Zone Film Festival from Belgrade, Serbia.

No Comments

Post A Comment
en_US