Sign up for AFM Marubi Newsletter
News and updates about AFM Marubi's activities !
* = required field

powered by MailChimp!

Conference SHATTERED MEMORY

Conference SHATTERED MEMORY

The Albanian Academy of Arts and Sciences and the Academy of Film and Multimedia Marubi have the pleasure to invite you to the conference SHATTERED MEMORY with panelists:

  • Bruce Williams 
- Traces against Oblivion: Reconstructed Memories of American and Brazilian Silent Film (in English)
  • Gëzim Qëndro
 – The Memory as Heterotopia Space (in Albanian)
  • Kujtim Çashku
 – The Editing Memory from Visibility to Readability (in Albanian)
  • Moikom Zeqo
 – Alternative Memory of Literature and Art, unlike Historical (in Albanian)
  • Julian BejkoCondomisation of the Memory (in Albanian)

On Monday, November 20th, 5 pm at the Academy Marubi.

Free entrance


Akademia Shqiptare e Arteve dhe e Shkencave dhe Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi kanë kënaqësinë t’ju ftojnë në konferencën THËRMIJËZIMI I KUJTESËS me panelistët:

  • Bruce Williams 
Gjurmët kundër Harresës: Memorje të rindërtuara të filmit pa zë Amerikan dhe Brazilian (në Anglisht)
  • Gëzim Qëndro
Kujtesa si Hapësire Heterotopike (në Shqip)
  • Kujtim Çashku
Montazhi i Memorjes nga Dukshmëria te Lexueshmëria (në Shqip)
  • Moikom Zeqo
Kujtesa alternative e Letërsisë dhe Artit, ndryshe nga Historikja (në Shqip)
  • Julian Bejko
Kondomizimi i Kujtesës (në Shqip)

Të Hënën 20 Nëntor, ora 17:00 tek Akademia Marubi.

Hyrja e lirë

No Comments

Post A Comment
en_US