Sign up for AFM Marubi Newsletter
News and updates about AFM Marubi's activities !
* = required field

powered by MailChimp!

pune Tag

Kërkohet një Përgjegjës Teknik me kohë të plotë Kriteret e Punësimit të Përgjegjësit teknik të AFMM Të ketë mbaruar studimet e larta universitare për kinematografi dhe media. Të flasë dhe shkruajë në gjuhën angleze. Të këtë njohuri praktike dhe teknike të të gjithë dispozitivit teknik dhe...

en_US