Sign up for AFM Marubi Newsletter
News and updates about AFM Marubi's activities !
* = required field

powered by MailChimp!

Admission

Informacion mbi aplikimet - Viti akademik 2020-2021

Për t’u aplikuar në programin “Bachelor në Film dhe Media”

me profil Regji, ose Skenar, ose Kamera, ose Montazh

pranë Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi, ndiqni hapat :


Nëse doni të aplikoni për program të dytë studimi (jeni diplomuar nga një universiteti tjetër), aplikimi bëhet drejtpërdrejt në sekretarinë e AFMM-së, sipas datat e përcaktuara nga Ministria e Arsimit (nga data 22 Tetor deri në 4 Nëntor 2020).

Për Maturantët e të gjitha viteve, të tre raundet u mbyllën.

 

Datat e aplikimeve:


Raundi i Tretë - Lista e aplikanteve

Raundi i Tretë – Lista e aplikanteve

Aplikantet e Raundit të Tretë, pasi të kenë verifikuar numrin e ID në listën : Listat ID R3_2020-2021_web
të regjistrohen për konkurs : Shkarkoni udhezuesi per aplikim konkurs 2020

Konkursi zhvillohet në tre faza përpara komisionit të pranimit në Akademinë Marubi, të premten 16 Tetor 2020 ora 10:00 :
• test për kulturën e përgjithshme (me gojë),
• test për kulturën kinematografike (me shkrim),
• një ushtrim fotografik me 3 foto/story.

Për më shumë informacion paraqituni pranë Akademisë Marubi (Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.78, Kinostudio, në krah të Ministrisë së Kulturës) çdo ditë 10:00-14:30, ose n’a merrni në telefon 069 20 79 517.

Raundi i Dytë - Lista e fituesve

Publikimi i fitueseve të konkursit në Raundin e Dytë, me numrin e ID në listë : R2 Konkurs_25092020  

Për regjistrimin përfundimtar, fituesit duhet të paraqiten në sekretarinë e Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi nga data 30 Shtator për dorëzimin e fotokopjes së noterizuar të Diplomës së Maturës ose origjinali i cili do të fotokopjohet në sekretari, dhe deklaratën për vërtetësinë e të dhënave dhe dokumenteve, e cila plotësohet në sekretari, sipas kërkesave të Ministrisë së Arsimit.

Raundi i Parë - Lista e fituesve

Publikohet lista e fituesve në Raundin e parë për vitin akademik 2020-2021 : Rezultat R1 Konkurs_28082020

Kandidatët fitues duhet të paraqiten nga data 2 deri 15 Shtator, çdo ditë nga ora 10:00-14:30, për regjistrimin në Sekretarinë e Akademisë Marubi me dokumentacionin si më poshtë:

– Fotokopjen e noterizuar të Diplomës së Maturës ose origjinali i cili do të fotokopjohet në sekretari,

– Deklaratën për vërtetësinë e të dhënave dhe dokumenteve, e cila plotësohet në sekretari.

Për kandidatët nga trojet - Viti akademik 2020-2021

Për kandidatët nga Republika e Kosovës, me origjinë shqiptarë nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, aplikimi në programin “Bachelor në Film dhe Media” me profil Regji, ose Skenar, ose Kamera, ose Montazh

bëhet drejtpërdrejt në sekretarinë e Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi, nga datat 01-18 Shtator 2020.

Kandidatët të paraqesin në sekretarinë e AFMM-së, dokumentat si më poshtë:

 1. Formular aplikimi (për t’u plotësuar në sekretarinë)
 2. Dokumenti i lëshuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore që vërteton se diploma e arsimit të mesëm është njohur, të shoqëruar me fotokopjen e diplomës/dëftesës dhe listës së notave.
 3. Fotokopja e dokumentit të identifikimit
 4. dy fotografi.

 

Për procedurën e njësimit të Diplomës së Shkollës së mesme, sipas informacionin e publikuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore në Shqipëri, dhe formulari aplikimi.

Për më shumë informacion paraqituni pranë Akademisë Marubi (Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.78, Kinostudio, në krah të Ministrisë së Kulturës) çdo ditë 09:00-15:30. Ose n’a kontaktoni përmes emaili info@afmm.edu.al, dhe rrjetet social Instagram dhe Facebook.

Pranimi është me konkurim, i cili zhvillohet në tre faza përpara komisionit të pranimit në Akademinë Marubi, në datën 21 Shtator 2020 :

• test për kulturën e përgjithshme (me gojë),

• test për kulturën kinematografike (me shkrim),

• një ushtrim fotografik me 3 foto/story.

Kriteret

Kriteret e pranimit në Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi për vitin akademik 2020-2021

Bazuar në Ligjin e Arsimit të Lartë 80/2015, në Statutin dhe rregulloren e Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi mbi kriteret e pranimit, me propozim të Drejtores Administrative dhe të Njësisë së Produksioneve, Këshilli Akademik i AFMM,

VENDOSI

I. Kriteri i parë është mesatarja minimale e vendosur sipas VKM për regjistrimet në programet e studimit në fushën e arteve në Institucionet e Arsimit të Lartë.

Pranimi në AFMM bëhet në dy etapa.

II. Aplikimi për konkursin e pranimit në Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi bëhet me depozitimin e dosjes së aplikimit, e cila përmban:
 1. Formularin e regjistrimit në konkursin e pranimit të plotësuar dhe të firmosur
 2. një Curriculum Vitae (Jetëshkrim),
 3. Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me çertifikatën e notave; ose Dëftesën e shkollës së mesme të fituar jashtë vendit, të njehsuar dhe ekuivalentuar nga MASR në Shqipëri; ose dëftesë pjekurie të shkollës së mesme (kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme përpara vitit 2011); si edhe çertifikatën përkatëse, të lëshuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore;
 4. 2 fotografi,
 5. një kopje dokumenti identifikimi (letërnjoftim ose pasaportë),
 6. dhe në rast se ka, çertifikatë të gjuhës së huaj.
III. Mbas plotësimit të dosjes, kandidatët pranohen në konkursin e pranimit i cili zhvillohet në tre faza përpara komisionit të pranimit në AFMM:
 1. test për kulturën e përgjithshme (me gojë),
 2. test për kulturën kinematografike (me shkrim),
 3. një ushtrim fotografik me 3 foto/story.
 4. Gjithashtu testohet gjuha të cilën kandidati pretendon se zotëron, në rast mungese të çertifikatës.
Fees / Tarifa e shkollimit

Pagesa e regjistrimit për konkurrim : 5.000 Leke

Tarifa e shkollimit në ngarkim të Studentit – Studentës :

Viti I = 1900€ në vit (950€ semestri)

Viti II = 2000€ në vit (1000€ semestri)

Viti III = 2000€ në vit (1000€ semestri)

Duke nisur që nga viti akademik 2018-2019, tarifa e studimeve në AFMM janë përgjysmuar falë mbështetjes nga Qeveria Shqiptare.

Shlyerja e detyrimit financiar ndaj shkollës bëhet ekskluzivisht çdo fillim semestri përmes bankë. Pagesat janë ekskluzivisht vetëm semestrale. Pagesat për vitin e plotë akademik apo për të tre vitet bashkë janë të ndaluara formalisht në AFMM.

Since 2016, a new procedure for application in High Education Institutions is applied by the Ministry of Education, Sport and Youth of Albania. Please for full procedure refer to the official web pages http://qsha.gov.al/ – http://www.arsimi.gov.al/ and https://ualbania.al/

Candidates have to dully fill the A1/A1Z forms at their high school secretariat or Regional Education Direction, which will enter the average grade on the online system. The average grade will be calculated according to the Decision of the Council of Ministers of the Republic of Albania.